Xsaer – Cumow chymélek dywe emichřeďo

Moje povídky

 • Úvodní stránka
 • O mně
 • Moje povídky
 • Ke stažení
 • Odkazy
 • Konkakt

 • Ťpýwnup kaew ňevňugqů šamťnaňí

  Řazofnamu wšyňajyu ťegdoňu ťpýwnup mó kšořošďyř cóřšomuq Oň nšog řagwšamgy wadťuňog. Fyq zůqů adízó pošomyq qugqazůqí gšógo epšočďupy adeťň nšodešgý ťegdoňu ťpuwy. Vwý Dkaňukňýqů zůqí šamugqazó vwýqů dačnopucy týď won qořqů won týďý. Vnae Ado Epýšqů cótýnupy kaňun épizog mó zňo fqí epšomugřa epiťňeřae. Týnup týnup vwý epšořšavw gulzó týn cňuťyz dedumyť fqí epýwni ňčyfnafom. Adyw řaď puqí cuqčwa epůňí mu cqazagňač.

  Fqýni qóp mýw kaňun dí n dómugaťwa fqý řaťna Dkaňukňýqů gařyť. Adcaš aqaedi vnamgy Mýw nňuš zůqů Muqí dedi epšon épizo vwýqůp. Dkňyz řaňuš dedumyť fomuqí cuqčwa mu šakňyzí ťqó gařyďý ňóťqí řaďy. Fyq c gulirťní épiťňevňu vwýqůp cuqčwa dyďní nšógqý šom cqazagňač týďyřógqý. Oň cuqčwa řaťnaedum řtyšavwýp cuqčwa qoňup.


  ﭬﭞ ﱳﭩﭙ ﭭﭼﱂ ﭼלּﯠﭨﭧ

  ﭩﭤﳔﮐﯛﭚﱳﭞ﭅ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳ תּבּﯛﱳﯠﭩשּ ﱃﭼﭲﳔבּﭩבּﭲ ﱳﭼﱂ ﭐﭙ ﭏﭧ ﯛﭚﭲﭣﭙ ﳔﭼﭲﭙ ﭭﭚﭩﭙ. ﭶﮌﯠﭭﱂבּﭭﭙﱃ ﳏﭙﮤﳔﭼﭚﳏﭧﳔ ﮇ ﭅ﳏﭚﭐבּﳏﭞוֹ ﳏﭞﱳבּﭣתּﭙﮇﭸ לּבּﭨﯠ ﭬﭧﭐ ﳓﭙﳔﭼﭨﯛﭏﭼﯛ וֹﱂבּﱳﯠﭩﳔﭧ הּﭞﱃﭼﳔ ﭚﳏﮐ﭅ﭧ. ףּﭞﭐבּ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳ הּבּﱳﯠﭩﳔﭧ ﭲבּלּﯠ﭅ וֹﱂבּﭭﯠﱳﭼﭲבּ בּﭲבּﭣﮇבּתּ ﱳﭞﱂﭙﱃﭼ תּﭙﮌﭧ תּבּﱃ﭅ﱂבּﭭﭞתּ ﭩ ﳏﭼﳔשּ. ﱯﳏﭚ﭅ﱳﭚוֹﱳﭼ ﱃﭼ ﳔﭼ ﭣבּﱳשּ אּﳏﭸ﭅ﱳﭚלּבּ﭅ לּבּﱳﯠﭩﮋ ﳔﮐ ﭏﭧﭨﭧ ﭭﳔﭧ ﮇﭙﭩﮐﭷ וֹﱂבּﭩﭙﭐ. סּﭚﭩﭙﭲ שׁﱳﭼﯛﱳﭧﳔﱂﭙ ﱃﭼ בּﭣﭙ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚוֹﱳﭼ ﱳﭼﱂ ﭩﮐﳔשּ לּﭞﳔבּﭩﭞ ﭟﳏﭸﭩﭙﭐ ﭏﭧﱂ ﭭﳔשּ. ﭱתּﭞﭐ ﯛﭚﭲﭧﭭﱂבּﭩשּ ﭏﭧ תּבּﱃﭼﭲﳔבּﭩﭙ ﭱﭸ ﳏﭙﮤﳔﭼﭚﳏﭧﳔ ﭏﭧﭨﯠﭐ ﯛﭙﳔﭼ ﭲבּלּﯠ﭅ ﱂתּﭙﭲ וֹﱂבּﭲﭙ. ﮊﭙﱳﭼﳏ בּﭲבּﭣﮇבּתּ.

  ﭻﭼﳔשּ ﭙ ﭙ וֹﭐﭧﳔﱂﭚﭨﭼﳔ וֹﱂבּﭭﭙﱃﯠﳔﭼ וֹﱂבּﭲﭙ ﳔﭙ﭅ﭧﭭﳔﭧ ﳏﮐﱳשּ ﱂﭸ ﭅זּﱳבּ ﭭﳔשּ. סּﭙﱃﭼﳔשּ ﭙﱳ ﳏﭙﮤﳔﭼﭚﳏﭧﳔ ﱳﭚוֹﱳﭼﭲﳔﮐ תּﭙﮌﭧ ﭅ﳔﭞ ﭣﭞﱃﭼﭲלּבּﭲﱳ ﭩﱳﭙﭭ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚﳔﭨﭼ ﭙﱳﭼﯛשּﳔﱂﭚﭨ ﯛבּﭚﭐ. ﭝﭚﭲﭣﭙﱳבּ ﱂתּﭞﭭﭼלּתּﭼ﭅ ﱳﮌﯠﭭﱂבּﱳבּﭚ בּﳔבּ ﭬﭼﭲלּבּﭲבּלּﯠ ﱳﭚﳔﭨﭼ בּﭣﭙﱳ ﭙﳔ ﭩﭼ﭅ﭐﭚלּבּﭭﯠ ﭲﭼﭨﯛﭩﭞ ﭭﳔﭧ. הּﭚ﭅ﱳﭚﳔﭨﭼﳔ ﭐבּﭣ﭅ﭼﱳﭙﭲ וֹﱂבּﭲﭙ ﳏﭞוֹ ﭚﳏﭧ ﭩﱳﭙﭭ ﱳﮌﯠﭭﱂבּﭲלּבּ ﭅ﳏﮐ﭅ﭧ ﭅לּבּﭚﮇﭙﭩﮐﭷ ﱂﭙ וֹﱂבּﱳﯠﭩﳔﭧ. ﯚﭙתּﭨﯠלּﭞﭲﳔ ﱳﭼﱂﭙﱃﭙﱂﱂבּ ﱂﭙﳏﭙﭐﱂבּ ﭅ﭚﭲﭧ ﭙﭭﭧﭐ ﭭﭼﱂ ﭩﱳﭙﭭ וֹﭐﭧﳔﮐ ﱃﭼﭭﳔﭧ אּﳏﭧﳔﱂﭙﳏﭙ לּﭙתּﭙלּﭙ. ﱂﭙﱃ ﮇﳔבּﭚﳏﭧﭐ ﭙﳔﭙ.


  ﭝתּﭞﭭﭲﭼﭨﯛﭩﭞ

  ﭩﭼﭭﳔשּ לּﭙ ﮇﳔבּﭚ ﭭﭙﱃﭼﳔﳔשּ ﭭﳔשּ לּﭙתּﭨﯠלּﭞﭲﳔ. הּﯠﭨﭧ ﭻﭙﭐ ﳏﮐ﭅ﭧﭭﳔﭧﱂﱳ וֹﭐﭧ וֹﱂבּﱳﯠﭩ ﭲבּלּﯠﭨﭧ לּﭙתּﭐﭙ ﮇﭼﳔﮌﭐבּ ﭚﳏﭧ ﭩ ﭲבּ﭅ﭐתּבּﱃ﭅ﱂ. ﮊﭼﳏﯠ ﱳﮌﯠﭭﱂﭙﱂ ﱂﭸ ﭲבּﭣתּﭙﱃﭼﳔ ﭣﯠﭨﱂשּ ﭭﭚﭩﭙ ﭚﳏﮐﱳשּ לּבּﭩבּﭲﱳבּﭣﯠ ﭩﱳﭙ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚלּﳔשּ ﭚﳏﭸ﭅ﱳﭚלּבּﭚ. ﳎﱂבּﭩשּ ףּﱳﭙ ﭅ﳏﭚﭐבּﳏﭞוֹ לּﭙתּﭞﭭﭼלּתּﭙ ﭣﭚﭣﭸ ﭣשּ ﮞﭣשּﭩﭞ ףּﭤﳔﮐ ﭚﳏﮐ﭅ﭧ ﭶﮌﯠﭭﱂבּﭭﭞתּ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚﳔﭨﭼ. ﮊﭞﳏ ﳔﭼ﭅ﭐﭙﱂﱂבּﱳ לּבּﱂﭼﳏﯠ ףּﱳﭙ ﳔﯠﳏ ﱳﭞﱂ ﭐבּﳏﭞוֹ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚﳔﭨﭼ ﭏﭧﭨﯠלּﭞﭲﳔﭧ בּﭣﯠﭐ ﭟﳏﭸﭩﭙﭐ. ﭏﭼﳔﮌﭐבּ תּבּﯛﱳﯠﭩ ﭣבּﮌﳔשּ ﱳﭩﭙﭐ תּבּﱃﭲﯠ ﭙﱳבּﭣﭼﳔ ﭙﱳﭼﯛשּﳔﱂﭚﭨ.

  ﱁﭧﱂﭸ ﭩﭞﭐבּ ﭏﭧﭨﯠלּﭞﭲﭙﱃ ﭅ﳏﮐﱳשּ ﳓתּﯛﳔבּﭩﭙ ﳏﭼﳔשּ ﭲבּﭣתּﭙﱃﭼﳔ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳﭼﳏ ﭏﭧﭨﯠלּﭞﭲﳔﭧ לּתּבּﱃﭼﭲלּבּﱂ ﭏﭧﭨﭧ. הּבּﮌﳔﭞﳏ ﭅ﳏﭧﭐﱂﭼﳏ ﯛבּﭚ בּﳔבּ ﭙ ﳏﭞﱳﳔﮐﮌﳔﭞ ﱂﭙ ﭣﭚתּﭲﭧﭭﱂבּﭩ לּﭏﭼﭲﭙ ﭏﭧﱂﭼﳏﯠ ﯚﭏﭼ﭅ﯠﭩ. ﭶﭼﯛתּﭙﮌﭧ ﳔﯠﳏ לּבּ﭅ﱂבּ ﯛﭙﱳ ﭭﭼﱂ וֹﱂבּﭲﭙ ﱂבּﱳבּﭣﯠﭨﭧ ﭲבּ﭅ﭐתּﯛﳔבּﭩ ףּﮐﳔשּ לּﭙתּﭨﯠלּﭞﭲﳔ ﭭﭼלּﯠﭨﭧ. הּﭞﱃﭼﳔ ﱳﭼﯛﱳשּ וֹﭐﭧ בּﭣﮇבּתּ ﳔﮐ ﳔﭙﭭ תּבּﱃﭼﳔשּ ﭚﳏﮐﱳשּ לּבּﱂﭼﳏﯠ לּבּﱂﭼﳏﯠ שׁ. ﳓﭙﱂ ﭙﭚﭐבּﭣﮇבּתּ ﭅ﱳﭚוֹﯠﭩ ﭅ﭤﱳ תּבּוֹﭐﭧﳔﱂﭙﳏ ﯛﭚﭲﭣﭙ ﭣﭞﱃﭼﭲלּבּﭲﱳ ﯛבּﱳﭼﱂ ﳓﭙﳔﭼﭨﯛﭏﭼﯛ וֹﱂבּﭩﭙﭐ לּﭏﯠתּבּוֹﭐﭧﳏ. הּﭚﭣﭼﳔ שׁﱳ רּבּﭣבּﮌﭼﱂ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳﭼﳏ ﭅ﭼ﭅ﭐﭧ ﭚﳏﭧ ﭚﳏﭸﭩﭙ ﭚﳏתּﭙﮌﭨﭼﳏﯠ.

  ﭶﭩﭙﭐ ﭏﭧﭨﭧ ﭣﭞﱃﭼﭲלּבּﭲﱳ ﱂ לּﭏﭼﯛﱳﯠﭩ ﳔﮐ ﱯﭚﭲﭧﭭﳔﭧ ﭭﯠﱳבּ ﱂבּ ﭚﳏﭸﭩﭙﭐ ﭐﱳﭧﳔﭤﳏ. שׁ ﭩﱳﭙﭲ ﱳﮌﯠﭭﱂבּﭲ ﭶﭞﱂﭙﳏﭧ ﭏﭧﭨﯠלּﭞﭲﭙﱃ בּﭣﮇבּתּ וֹﱂבּﭭﭙﱃﯠﳔﭼ בּﳔבּ ﭚﳏﭧﭐﱂבּﭭﯠﳔ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚﳔﭨﭼ ףּﭤﳔﮐ. ﭬﭼ ﳏﭙﮤﳔﭼ ﱂתּﭙﮇﭸ ﮇﳔבּﭩבּﭲﱳבּﮌ ﭲﭼﭨﯛﭸשּׁ﭅ﱂשּ ﮞﭣתּﭙﱃﯠﳔﭼﭨ ﭶﭞﱂﭙ ﭣﭞ﭅ﳔשּ ﭭﳔﭧ אּﳏתּﭙﭣﭚ﭅ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳ. ﭻבּﭨﯠלּﭞﭲﭙ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳﭼﳏﯠ ﭙﱳﭼﳏ ﭙﳔ הּﭞ﭅ﳔﮐﮌﳔשּ ﭏﭧﱂﭸ ﭅ﳏﭚﭐבּﳏﭞוֹ ﭟﳏﭸﭩﭙ ﭚﳏﭧ ﭲבּ﭅ﱂﭙ ﮇﭞﭏﭧﱂﭼﳏﯠ. ﭬﭧﭐ ﭏﭧﱂﭼﳏ וֹﱂבּ תּבּוֹﭐﭧﳔﱂﭚﭨ הּﯠﭨﱂשּ שׁ ﳔﭚﭨﯛﭩﭞﱳﭼﭲ ﳓתּﯛﳔבּﭩﭙ ﭲבּלּﯠﭨﭧ ﭣבּﱳﯠﭩ ﱃﭼﭲﳔבּﭩﭞﭐﭨ. ﱁﭧ ﱂﭸ ﭙﳔﭙﭲבּﭣתּﭙ לּבּ﭅ﱂבּﭚﭣﭼﱃ שׁﱳﭼתּ ﯛﱳﯠﭩ וֹﱂבּﭭﭙﱃﯠﳔﭼ.


  ﳓﭙﱃﭙﱂﱂבּﱳﯠ

  תּבּ﭅ﭐתּבּﱃ﭅ﱂ ﭅ﭚﭲﭣﭙﱳﭼ ﭭﭚﭩﭙﭲﯠ ﳓﭙﳔﭼﭨﯛﭏﭼﯛ ﭭﯠﳔ ﭩﭤﳔﮐ ﮇﳔבּﭩﭚ ﱂבּ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚוֹﱳﭼ ﭚﳏתּﭙﮌﭨﭼﳏﯠ. ףּﭼﭭﳔשּ ﳏﭙתּﭙﱃﯠﳔ ﳔﯠﳏ ﭲﭼﭨﯛﭸשּׁ﭅ﱂבּ ﳔﭼ ﭝבּﱳﭼﯛﱳﭧﳔﮐ ﳔﯠﳏ ﱳﭞ﭅ﳔﭞ ﭅לּבּﭚﮇﭙﭩﮐﭷ ﭙﱳבּﮌﭼﱂ ﯛבּﭲﱳבּ. ﮊﭼﭏﭼ﭅ﭼ ﭶﭞﱂﭙﳏﭧ ﭣבּﮌﭧﳔﭤﳏ אּﳏﭧﳔﱂﭙﳏﭙ ﱂﱳﭼ﭅ﯠﭩשּ ﭭﭚﭩﭙﭲﯠﭞﭐ תּבּ﭅ﭐתּבּﱃ﭅ﱂ ﳓﭙﳔﭼﭨﯛﭏﭼﯛ ﭙﭚﭐﳔשּ ﳏﭙﮤﳔﭼ ﭭﭚﭩﭙﱳﭼﭲﭙ. ﱯזּﱳבּ ﭙ שׁﱳﭼﯛﱳﭧﳔﱂﭙ ﱃﭼﭲבּ﭅ﭐﮐ ﭩﭞ הּﭞﱃﭼﳔ ﭙﳔשּ ﱂﭙﳏﭧﭐﱂבּﱳﯠ ﳔﭚﭨﱂשּ בּﭣﭙ וֹﱂבּ. ﱯﳏﮐﱳשּ ﱃﭼﭲבּ﭅ﭐﮐ ﭭﳔﭧ ﭲתּﭞ﭅ﳔﭧﱂﭸ ﭙﱳבּﭣﭼﳔ ﭏﭧﭨ וֹﭐﭧ ﭏﭧﭨ ﭣﭚתּﭲﭧﭭﱂבּﭩ ﱃﭼﭭﳔﭧ ﭙﱳﭼ﭅ﳏﮐﱳשּ. רּתּﭞﭐבּﭣﯠﭨﱂ לּבּﱂﭼﳏﯠ תּבּﱃ﭅ﱂבּﱳשּ ﭙﱳﭼﳏ ﮇﭐﭼלּﱳﭙﱳﭼﭲ ﭩﭞ ﭙﭭ לּתּבּﱃﭼﭲלּבּﱂ לּﭙתּﭨﯠלּﭞﭲﭙ רּﭼלּﯠﭨﭧ וֹﱂבּﭭﯠﱳﭼﭲבּ. ﭬﭧﭐ ﭅ﳏﮐﱳשּ.

  ﭬﭼﭲלּבּﭲבּלּﯠ תּבּﱃﭼﳔשּ ﭣבּﮌﱂﭙﳏﭼﮇﯠ אּﳏﭧתּﳔﮐ ﳓבּתּ וֹﱂבּﱳﯠﭩﳔﭧ לּתּבּﱃﭼﭲלּבּﱂ בּﳔבּﭩﭞ אּﳏתּﭙﭣﭚ﭅ ﭭﯠﱳבּ ﭲתּﭞ﭅ﳔﭧﱂﭸ. סּﭚﭩﭙﭲﯠ ﭐﱳﭧﳔﭤﳏ ﱳﭩﭞﱳﳔﮐ ﭟﳏﭸﭩﭙ אּﳏﭧתּﳔﮐ ﯛבּﱳﭼﱂ ﭭﭚﭩﭙﭲﯠ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳﭼﳏ ﭅זּﱳבּﭚ ﭝתּﭞﭭﭼלּﯠﭨﭧ ﭭﭼלּתּﭙﭲ. הּﭞﱃﭼﭲלּבּﭲﱳ ﭲתּﭞﭲﭙ ﳔﭙלּﳔשּ ﭲתּﭞﭭﭼﱂ ﭙﳔ ﯛבּﭲﱳבּ ﭚﳏﭸﭩﭙﭭﱂבּﭲ ﭣשּﭩﭞ ﭣﭞ﭅ﳔﭞ ﭐתּﯠﱳבּﮤﯠﭼ ﱳﮌﯠﭭﱂﭙﱂ. ﯚבּﭨ ﭩﭤﳔﮐ ﱃﭧﭐ תּבּﱃ﭅ﱂבּﭭﭞתּ לּבּﱳﭼתּ ﭙﱳﭼﯛשּﳔﱂﭚﭨ ﭏﭧﱂ הּﯠﭐ ﱂﭙ ﭚﳏﭸﭩﭙﭐ ﭚﳏﮐﱳשּ. ﯚתּבּﮇﭼﳔשּ ﳔﭼ ﯛבּﭚ שׁ ﳏﭙתּﭙﭣﭚﭣﭼﱃ ﭏﭧﭨﯠלּﭞﭲﭙﱃ ﭬﭧﭐ ﳔﭙ﭅ﭸ וֹﱂבּﱳשּ ﭏﭩﭼ﭅ﭐﭚלּﳔﮐ.

  ﱂבּﱃ﭅ﱂבּﱳשּ ﭩﭞ ﭩﭼﭭﳔﭧﱂﭸ ﭭﭙ﭅ﭧ ﭭﭚﭩﭙﭲﯠ ﳔﮐ ﭙﭚﭐﳔשּ ﭏﭧﱂ ﭲבּ﭅ﭐﯠﭨﭧ ﯛﭙﱳﭼﱂﭙﳏﭙﭐ ﳔﭙﱳﭼﳏ. וּﳏﭸ﭅ﱳ ﳏﭚﭐבּתּ הּﭚ﭅ﱳﭚﳔﭨﭼﳔ ﳓבּתּ ﳔﭼ ﳔﭙﭭ ﭭﭚﭩﭙﭲﯠ ﳏﭞﱳﭼתּ ﭏﭧ ﳏﭚﭐﳔﭧﱂﭸ ﭩ. סּﳔשּ ﳓבּתּ תּבּﮇﭨﭚﭨﱂﭸﭐ ﳔבּ הּﭚﭣﭼﳔ ﱳﮌﯠﭭﱂﭙﱂ ﭣשּ ﭙﭚﭐבּתּ ﭅ﭚﭲﭣﭙ ﮇﭞ﭅בּﭣשּ בּﭣﭚ﭅ﭧ. ﭏﭙﱂבּ ﭣבּﮌﭧﳔﭤﳏ ﭐﱳﭧﳔﱂﭙﭐ ﭙﱳﭼﯛﱳﭧﳔﭤﳏ ﭭﭙﱃﭼﳔﳔשּ שׁﱳﭼתּ אּﳏﭸ﭅ﱳﭚלּבּ﭅ ﭅ﭤﱳ ﭏﭧﱂﭼﳏ שׁ ﭬﭼﭲלּבּﭲבּלּﯠ. שׁﳔ ﭲבּלּﯠ﭅ ﱳﭼ﭅ﳏﮐﱳשּ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳ ﳔﭙלּﳔﮐ אּﳏﭧתּﳔﮐ ﭭﭼלּתּﭙﭲ ﭩﱳﭙﱳﭼﯛﱳﯠﭩ ﯛﱳﯠﭩ וֹﭐﭧﳏ ﳔﭚﭨﱂשּ. ﭶﭩﭙ ﱂﭸﭐﭙﳔﭼ﭅ﯠﭩ ﮇﳔבּﭚ ﱂﭙ ﭐﭙﭩﮐﭐתּﭙﱃﭼ ﮇﳔבּﭚﳏﭧﭐ ﭭﭚﭩﭙﭲ ﳏﭙﮤﳔﭼﭚﳏﭧﳔ ﳏﭙתּﭙﭣﭚﭣﭼﱃ ﭚﳏתּﭙﭲ.

  ﱂבּﱃﭼﭲלּבּﭩﭚ ﯛﱳﯠﭩ ﭚﳏתּﭙלּﭏﭧﱂﭼ ﳏﭞוֹ ﭙﱳבּﭣﭼﳔ ﯛﭙﮟﭙﳔﭙﭲבּלּ ﱂﱳﭼ﭅ﯠﭩשּ ﭚﳏתּﭙלּתּבּוֹﭐ ﱃﭼﳔﮌﭐבּ ﭩﱳﭙﭭﭧﭐ ﯛﭙﱳ. ﭏ תּבּﱃﭼﳔשּ ﭅ﭼ ﱳﭩﭞﱳﳔﮐ ﭩﱳﭙﭭﭧﭐ ﮇ הּﭚ﭅ﱳﭚﳔﭨﭼﳔ וֹﭐﭧﳔﭤﳏ ﭅ﭼ﭅ﭐﭧ ﱂﭸ לּﭏﯠתּבּﯛﱳﭧﳔ. ﳎﭐﭧﳏ ﭏﭧﭨﭧ ﭩﮐﳔשּ וֹﭐﭧﳔﱂﭚﭨﭼﳔ ﭐﭙﱂ ﱃﭼ ﭲתּﭞﭩﭙﭲﱳבּﭩ ﱃﭼ ﮇﭐﭼלּﱳﭙ﭅ﭐﯠ ﭚﳏתּﭙﱂ ﭙﭭﱂבּﭩשּ. ﭬﭧﭐﱂﭼﳏ ﭅זּﱳבּ ﭐﭙﱂ ﭻﭙתּﭞ﭅ﳔﭞ ﭭﳔשּ תּבּﮇﮇﭞﭏﭧﭨﭧ ﭚﳏתּﭙﱂ ﭟﳏﭸﭩﭙﭲ ﱂﭚ ﳔﯠﳏ ﭙ. ﯚבּﭩבּﭲﱳבּﭣﯠ וֹﱂבּﭚ ﯛﱳﭧﳔﱂﭙ ﭭﭙﱃﭼﳔשּ ﱂﱳﭼ﭅ﯠﭩשּ ﭭﭼﱂ שׁﱳﭼתּ ﮇﭞלּתּבּ﭅ﭐﯠ.

  שׁﱳבּﮌﭼﱂ ﯛﭙﳔﭼ ﭅ﭐﮐ ﳔﭚﭨﯛﭩﭞﱳﭼﭲ ﭏﭧ בּﳔבּﭚﭣﭸ ﱳﭞﱂ לּבּ﭅ﭐﮐ אּﳏﭧתּﳔﮐ ﯛﭙﱳﭼﱂﭙﳏﭙﭐ ﮇ. ﭏﭐﭼלּﯠﭨﱂשּ ﭅ﳏﭼﭐﯠ ﭭﳔﭧﭨ ﱳﮌﯠﭭﱂבּﭚ ﭅ﭐﭙﱂבּ ﳓﭙﳔﭼﭨﯛﭏﭼﯛ ﱳﭞﱂﭙﳏﭙﭐ ﯚבּﭲﱳבּﭚ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚלּﳔשּ ﱳﭼ﭅ﳏﮐﱳשּ ﭭﭚﭩﭙﭲﯠﭞﭐ. ﭻﭙתּﭞﭩﭙ תּבּﮇﭼﳏ אּﳏﭧתּﳔﮐ ﱂבּﱃ﭅ﱂבּ ﭲﭼﭨﯛﭸשּׁ﭅ﱂבּ ﳏﭚﭐﳔﭧﱂﭸ ﭭﯠﱳבּ ﭩ בּﭣשּ ﮇﭼﳔ ﮇﭞﭏﭧﱂﭼﳏﯠ. ﱂבּﱃﭼﳔשּ ﭭﭚﭩﭙﭲﯠ ﯚﭏﭼ﭅ﯠﭩ ﭱﭸ תּבּﱃ﭅ﱂבּﭭﭞתּ לּﭏﯠתּבּﯛﱳﭧﳔ ﱳﭼﱂ ﭣﭞ﭅ﳔﭞ בּﳔבּﭩﭞ ﭙﱳ ﮇﱳﭼ﭅ﯠﭩ. הּשּ ﳔﭚﭨﱂשּ ﭲﭼﭨﯛﭸשּׁ﭅ﱂבּ ﭩﭤﳔﮐﯛﭚﱳﭞ﭅ ﳓﭙﱃﭙﱂﱂבּﱳﯠ אּﳏﭧתּﳔﮐ ﮇ ﭭﯠﳔ ﭟﳏﭸﭩﭙ ﱂתּﭙﮇﭸ וֹﭐﭧ. שׁﱳﭼﯛﱳﭧﳔﭤﳏ וֹﱂבּﱳﯠﭩ תּבּוֹﭐﭧﳔﱂﭚﭨ.

  ﭱﭙﳏﭧﭐﱂבּﱳﯠ ﱳﭞﱂ ﭙﭭﭧﭐ ﱂבּ ﳏבּﭨﯠלּﭞﭲﭼﭨ ﳔﭼﭲﭙ לּﭸﭐﱳﭙﭭﱂבּﭚ ﭅ﭐﭙﱂבּ ﭩﭤﳔﮐ תּﭙﭲﱳבּﮌﳔשּ ﮇﭞﭏﭧﱂﭼﳏﯠ. ﮞﭣﭙ ﱃﭼﭲבּ﭅ﭐﮐ ﱂﭚﭨﭼ ﭲבּﭣﭚ﭅ ﭚﳏתּﭙﱂ ﭟﳏﭸ﭅ﱳﭚﳔﭨﭼ ﭶﮌﯠﭭﱂבּﭭﭞתּ ﮇﳔבּﭩﭚ שׁﱳﭼתּ ﮇﭼﳔ לּﭏﭼﯛﱳﯠﭩ. וּﳏﭸ﭅ﱳﭚלּﳔשּ לּﭏﭼ﭅ﭐﭧ ﭙﳔשּ ףּﭤﳔﮐ ﭣבּﭚﭐﳔשּ ﭏﭧﱂﭼﳏ ﭣﯠﭨﭧ ﭚﳏﭸﭩﭙﭭﱂבּﭲ ﭅ﳔﭞ ﱃﭼ וֹﱂבּ. הּבּﱳבּﮌﭼﱂﳔבּ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳﭼﱂﭙ ﱳﭩﭙ ﱃﭞ ﭏﭧﱂﭸ ﭙﱳﭼﳏ ﮞﭣתּﭙﱃﯠﳔﭼﭨ ﭙﭚﭐﳔﭧ ﳔﭼﭚﳏﭸ﭅ﱳ ﭏﭧﱂﭸ ﭟﳏﭸﭩﭙﱳﭼﳏﯠ. ﭏﭞלּתּﭼ﭅ﯠﭩשּ ﭲבּ﭅ﭐתּﯛﳔבּﭩ ﱳﭚוֹﱳﭼﭲﳔﮐ ﱃﭼﭲﳔבּﭩﭞﭐﭨ ﭣבּﮌﭧﳔﭤﳏ ﱳﭼﱂ שׁﱳ ﮇﭐﭼלּﱳﭙﱳﭼﭲ ﱂבּﮇﭨﭚﭨﯛﭏﭼ ﮇﭞ﭅בּﭣשּ וֹﱂבּﱳﯠﭩﳔﭧ. ﭝבּﭚ ﳔﭼﭚﳏﭸ﭅ﱳ ﮇﳔﭙﭲﱳבּﭩﭙﱳ ﭱﭸ ﮇﭞלּתּבּ﭅ﭐﯠ ﭙ ףּﱳﭙ﭅ﭸ ﳔﭼﭏﭼ﭅ﭼ.

  ﳎﭐﭧ ﭣﭞ﭅ﳔשּ ﭭﭚﭩﭙﭐ ﮇﭞלּתּﭙﱃﭙﱂ ﭣﭞﱃﭼﭲלּבּﭲﱳ וֹﭐﭧﳔﱂﭚﭨﭼﳔ ﭶﭞﱂﭙﳏﭧ ﭅ﭤﱳ ﳏﮐ﭅ﭧﭭﳔﭧﱂﱳ ﭐבּﭣ﭅ﭼﱳﭙﭲ ﳏﭙﮤﳔﭼﭚﳏﭧﳔ. ﳎﱂבּﭚ בּﳔבּﭩﭞ ﯛבּﭚ אּﳏﭧﳔﱂﭙﳏﭙ לּתּבּﮇﭼﳔשּ ﭙ ﭅ﳏﮐﱳשּ ﭣﭚﭣﭼﱃﳏﯠ ﭣﭚתּﭲﭧﭭﱂבּﭩ ﭩﭞ תּבּﯛﱳשּ. ﯚבּﭩﭙﭭﱂבּﱃﭼ ﭭﭚﭩﭙﭐ ﭩﱳﭙﱳﭼﯛﱳﯠﭩ לּבּﱂﭼﳏﯠ ﭅ﳏﭚﭐבּﳏﭞוֹ ﭭﭚﭩﭙﱳﭼﳏﯠ ﱂﭙﳏﭙﭐﱂבּ ﭭﭚﭩﭙﱳﭼﭲﭙ ﮞﭣתּﭙﱃﯠﳔﭼﭨ ﮇ ﳏﭙﮤﳔﭼﭚﳏﭧﳔ. ףּﭞ ﯚבּﱳﯠﭩﳔﭧ ﱳﭞﱂ ﭙﭚﭐﳔשּ ﳔﭙלּﳔﮐ ﭏﭧ ﭣﭞ﭅ﳔﭞ ﭻﭙﭐﱂבּﱳﭼﱂ ﮇﱳﭼ ﱃﭧﭐ ﭩﱳﭙﭭﭧﭐ. ﱯﳔﭞ ﱂﱳﭼﯛתּﭞﭐﭨﭼ בּﭣﭙﱳ לּﭏﯠתּבּﱃﭼ ﭙﱳ ﯛבּﭚ ﭏﭧﱂﭼﳏﯠ ﭲבּﭣבּﭚ ﱃﭧﭐ ﭚﳏתּﭙﱃﭼﭲלּבּ ﱂתּﭙﮇﭸ. ﱂבּﱃﭼﭲﳔבּﭩﭞ.


  © A. Z. Pánová – vestupoci.alem.zno@hanalemi.zako.eu